Privacyverklaring

Privacy Verklaring Shiatsuhuis Nijmegen.

Shiatsuhuis Nijmegen is de praktijk van Lonneke Knegtel. Ik verwerk gegevens van cliënten die zich aanmelden voor behandeling. Ik doe dit in dienst van de behandeling en om zorgvuldige zorg te kunnen verlenen. In dit privacy-statement leg ik uit hoe ik je gegevens verwerk.

Indien je een vraag hebt over de verwerking van je gegevens, kun je direct contact met mij opnemen.

Wie ben ik?
Ik ben Lonneke Knegtel. Mijn praktijk is ingeschreven op mijn adres Graafseweg 274, Nijmegen. Ik voer mijn werkzaamheden als ZZP-er. 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN nummer, naam van de huisarts. Bij minderjarige cliënten verwerk ik ook de persoonsgegevens van beide ouders. De persoonsgegevens vult de cliënt zelf in via een beveiligde web omgeving van MijnDiad.

Verder verwerk ik de gegevens die voortkomen uit de intake; je hulpvraag en achtergrond van de vraag. Gebonden aan mijn beroepsgeheim verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens die in het belang zijn van de behandeling. Omdat de behandelingen een holistisch karakter hebben, kan de informatie gaan over elk deelgebied van het leven.

Waarom verwerk ik deze gegevens?
Ik verwerk en bewaar deze gegevens om goede zorg te kunnen verlenen. Ik ben verplicht een dossier bij te houden over het behandeltraject. De bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar (wet WBGO), en dat hou ik ook aan.

Hoe  informeer ik mijn cliënten?
Tijdens het intakegesprek licht ik mondeling toe hoe ik met het dossier omga. Ik wijs op deze privacyverklaring die terug te vinden is op de website. Indien een cliënt jonger is dan 18 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling en daarmee de vast legging van informatie in een dossier.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Op verzoek van de cliënt deel ik informatie uit het dossier met derden zoals huisartsen.

Als ZZP-er heb ik als enige toegang tot de dossiers. Wanneer ik een waarnemer aanstel, geldt dat de waarnemer alleen de informatie inkijkt die noodzakelijk is voor het waarnemen. Voor de waarnemer geldt eveneens het beroepsgeheim.

Ik bespreek wel eens casuistiek uit de praktijk met collega’s. Dat gaat altijd anoniem.

Hoe verwerk ik deze gegevens?
De gegevens sla ik op via MijnDiad, een softwareprogramma voor de complementaire zorg. Dit programma staat in een beschermde webomgeving en is beveiligd met een wachtwoord en een autorisatiecode.  MijnDiad draagt zorg voor een correctie beveiliging en opslag van de gegevens.

Je rechten
Wanneer je je persoonsgegevens zou willen inzien dan kan dat. Indien je onjuistheden in het dossier aantreft kun je me vragen die aan te passen. Ook kun je me vragen om de gegevens over te dragen, bijvoorbeeld wanneer je de behandeling bij een andere therapeut voortzet. Op verzoek kan ik je gegevens ook verwijderen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Communicatie
Wanneer je online een afspraak met me maakt krijg je het verzoek om je gegevens aan te vullen. Dit gebeurt in de beveiligde omgeving van MijnDiad. Wanneer je tussendoor mails stuurt over de behandeling met vragen of opmerkingen, gaat dat via reguliere mailwisseling. Ik beantwoord je mails ook via reguliere mailwisseling.

Externe partijen
Naast de softwareleverancier heb ik een verwerkers overeenkomst met de webhost one.com via de gebruikersovereenkomst die zij verstrekken.

Datalek
Indien er een datalek optreedt die ernstige gevolgen heeft of kan hebben voor de betrokkenen, hou ik mij verplicht deze lek te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

Wijzigingen privacy verklaring     
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2020.