Algemene voorwaarden

Algemeen

De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt. Shiatsuhuis Nijmegen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen. De behandelaar is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst ontbonden.

Betalingsvoorwaarden

Na afloop van de behandeling ontvang je een factuur per mail welke per bankoverschrijving betaald dient te worden.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Annulering

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geanuleerd te worden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving zijn wij genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen.

Geheimhouding

Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Shiatsuhuis Nijmegen en de cliënt voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

Beroepsverenigingen

Shiatsuhuis Nijmegen is aangesloten bij de Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

Alle bij bovengenoemde beroepsvereniging aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals die werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen.

Hygiëne

Ethiek en hygiëne staan binnen Shiatsuhuis Nijmegen hoog aangeschreven. Wij verwachten van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
Shiatsuhuis Nijmegen zorgt voor schone handdoeken, natuurlijk mag u altijd uw eigen handdoek meenemen als u dat prettig vindt.
Shiatsuhuis Nijmegen behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.

Klachtenprocedure

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat de behandelaar altijd zal handelen vanuit zijn/haar professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.

U kunt uw klacht ook per e-mail indienen naar Lonneke Knegtel via mail@shiatsuhuisnijmegen.nl

U ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de email gelezen is. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken beantwoord worden.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Wanneer u meer wilt lezen over de klachtenprocedure, klik dan hier.